Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Sporazumevanje v slovenskem jeziku
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. junij 2008–31. december 2013
Šifra:
54450-7/2008/2
Opis

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je 1. junija 2008 podpisal pogodbo o sodelovanju pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku, pri katerem sodelujejo kot konzorcijski partnerji še Amebis, d. o. o. (poslovodeči partner), Univerza v Ljubljani, Inštitut Jožef Stefan in Trojina, zavod za uporabno lingvistiko. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport št. 54450-7/2008/2 z dne 4. 4. 2008 (Uradni list RS, št. 33/2008).

Formalni okvir projekta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport, izvaja pa se v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007–2013.

Sklopi projekta

Projekt sestavljata dva osnovna sklopa:

● referenčni korpus in leksikalna baza slovenskega jezika s slovničnim analizatorjem (junij 2008–junij 2012);

● nova didaktika poučevanja slovenskega jezika (januar 2009–december 2011) ter pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik (januar 2010–december 2013).

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Institut “Jožef Stefan” (Laboratorij za umetno inteligenco) • Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede) • Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša) • Trojina, zavod za uporabno slovenistiko