Naslov:
Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
Jezik(i):
Opis

Monografija združuje 12 prispevkov, v katerih je slovensko in drugo slovansko besedje predstavljeno v novi ali izboljšani interpretaciji na pomenski in/ali formalni ravni, zato dopolnjujejo vedenje o zgodovini, predzgodovini in etimološkem nastanku slovenskega in slovanskega leksikona.

V delu je analizirano naslednje besedje: sln. dial. seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin); sln. oča in oče; sln. dial., hrv. dial. boškarin ‘istrsko avtohtono govedo’; sln., hrv. hidronim Dragonja; sln. mirodilnica ‘drogerija’; sln. dial. mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’, hrv. dial. mjev/mnel … ‘isto’; sln. dial. durla ‘polšja samica’; sln., hrv. kuzla ‘psica’; sln. dial. koka ‘kača’; hrv. dial. švenac ‘uš’, blg. dial. švenec ‘isto’; psl. *pyriti ‘delati ogenj’, *puriti ‘isto’.

Zadnji prispevek je posvečen vprašanju jezikovnega razvoja, ki ga zaznamujeta tako jezikovna sistemskost in zato jezikoslovna predvidljivost kot tudi jezikovna nesistemskost in zato jezikoslovna nepredvidljivost.

Kazalo vsebine

UVODNA BESEDA

 

I SLOVENSKO NAREČNO IN KNJIŽNO

Slovensko seber ‘revež, nebogljenec’ (Zatolmin)

K nastanku samostalnikov oća/oča in oće/oče

Istrsko Boškarin in boškarin: od lastnoimenske do generične oznake

O hidronimu Dragonja

Slovensko mirodilnica ‘drogerija’

Po sledeh južnoslovanskega dendronima ‘Quercus’: slovensko mel/mjel/njel/gnjel … ‘vrsta hrasta’

K etimologiji narečnega zoonima durla ‘polšja samica …’

Slovensko-hrvaško kuzla ‘canis femina’ in praslovansko *kuzati/kyzati ‘sugere’ → *cuzati/cyzati

Slovensko koroško koka ‘kača’ – ohranjena pomenska predloga slovanskega mitološkega termina *kuka ‘zli duh’

II D RUGO SLOVANSKO

Balto-slovanska leksikalna inovacija

Praindoevropski heteroklitični samostalnik za ogenj v slovanskih jezikih ali o slovanskem razmerju *pyriti : *puriti

III IZ TEORIJE ETIMOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Slovanska etimologija med jezikoslovno predvidljivostjo in nepredvidljivostjo

 

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji (Povzetek)

Contributions to Slovenian and Slavic etymology (Summary)

Oчерки по словенской и славянской этимологии (Резюме)

Viri in literatura

Krajšave

Simboli

Seznam slik

Besedno kazalo

Stvarno kazalo

Še ...

ETIMOLOGIJA; Družina 27.11.2016

Iztok Ilich: PRISPEVKI K SLOVENSKI IN SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Bukla 12.10.2016

Bernard Nežmah: METKA FURLAN, PRISPEVKI K SLOVENSKI SLOVANSKI ETIMOLOGIJI; Mladina 7.10.2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-925-1

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 208 strani

Cena

17,00 EUR (redna)
13,00 EUR (klubska)