Telefon:
01 470 61 75
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom slovenske in slovanske leksike in skladnje.

Na Oddelku za slovenistiko predava leksikologijo, morfematiko in skladnjo slovenskega jezika.

Od leta 2004 je tehnična urednica Slavistične revije, od 2011 članica uredniškega odbora iste revije. Od oktobra 2004 je članica Mednarodne komisije za slovnični zgradbo slovanskih jezikov pri MSK, ki ji trenutno predseduje akad. prof. dr. Predrag Piper. Od novembra 2005 do novembra 2011 je bila vodja OSIC centra za humanistiko.

Izbrane publikacije

ŽELE, Andreja. Glagoli na -irati v današnji slovenščini. Slavistična revija 59/2 (2011), str. 213–227.

ŽELE, Andreja. Rol' narečnyh modifikatorov v ramkah diateznih vozmožnostej v slovenskom jazike. Zbornik Matice srpske za slavistiku 77 (2010), 49–70.

ŽELE, Andreja. Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini) = Sense-formation capabilities of Slovene from the standpoint of /de/terminologisation. V: LEDINEK, Nina (ur.), ŽAGAR, Mojca (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, [2008], str. 38.

ŽELE, Andreja. Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 529 str. ISBN 978-961-254-068-5.

ŽELE, Andreja. Brezosebni glagoli in brezoseb(kov)na raba. Razprave Razreda za  filološke in literarne vede vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti 20 (2007), str. 337–357.

ŽELE, Andreja. Današnja leksika med sistemom in aktualno rabo. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Besedje slovenskega jezika : Maribor, 18.-19. maj 2007 : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta, 2007.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Andreja Žele, rojena 7. avgusta 1963 v Postojni, je na ljubljanski Filozofski fakulteti leta 1987 diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti, 1993 magistrirala s temo Besedotvorne in skladenjske lastnosti slovenskega glagolnika in 2000 doktorirala s temo Glagolska vezljivost v slovenščini.  Do sedaj je izdelala dve monografiji s področja skladnje, in sicer 2001 Vezljivost slovenskega knjižnega jezika in 2003 Glagolska vezljivost: iz teorije v izraz. V letu 2008 je dokončala Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. V letu 2005 bila določena v prvo mednarodno skupino ekspertov za evalvacijo predlaganih raziskovalnih projektov, ki jo je organizirala Agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije in v letu 2006 pri isti Agenciji potrjena v skupino mednarodnih ekspertov za področje jezikoslovja. Od leta 2005 naprej je bila pri ARRS dosedaj sedemkrat potrjena za mentorico mladim raziskovalcem, ki jih je usposabljala za slovaropisno delo.

Od septembra 2011 je polno zaposlena na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske fakultete, na Inštitutu za slovenski jezik pa dopolnilno.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 

Ključne besede

skladnja • leksika • slovaropisje • slovenistika • slavistika