Raziskovalka pri Slovarju pravopisnih težav slovenskega jezika, vodja delovne skupine za pripravo novega pravopisnega priročnika

Telefon:
01 470 64 32
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom sodobnega slovenskega jezika, standardizaciji oz. normativistiki, sinhroni leksikografiji in predstavljanju problemov sodobnega knjižnega jezika ter pravopisja v javnosti.

Od l. 2008 predava na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici, kot gostujoča profesorica pa je v poletnem semestru študijskega leta 2011/12 predavala predmet Slovenski pravopis med normo in rabo na alpsko-jadranski univerzi v Celovcu (Alpen-Adria Universität).

V obdobju 2008–2011 je bila vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Sodobni pravopisni priročnik v knjižni, elektronski in spletni različici (L6-0166). Rezultati projekta so predstavljeni v znanstveni monografiji Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom (2011). V obdobju 2009–2010 je skupaj z J. Fridl vodila projekt ARZENAL – Virtualna zakladnica nacionalne dediščine ZRC SAZUv katerem je bil izdelan sistem za predstavljanje nacionalno pomembnih podatkovnih zbirk inštitutov ZRC. V letu 2011 je sodelovala pri projektu Sporazumevanje v slovenskem jeziku, in sicer v okviru naloge Slogovni priročnik, kjer je bil pripravljen nabor normativno problematičnih mest, kakor jih izkazujejo vprašanja v spletnih jezikovnih svetovalnicah. Rezultati dela pri projektu Vključitev izbranih slovnic slovenskih avtorjev v mednarodno bazo CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux in priprava portala slovenskih slovnic in pravopisov (J6-4092) so objavljeni na portalu Fran, v okviru zbirk: Slovenske slovnice in pravopisi, zavihek Pravopisi.

Je moderatorka elektronskega poštnega predala pravopis.isj@zrc-sazu.si in Jezikovnega svetovanja, urednica nacionalne monografske zbirke Lingua Slovenica in podzbirke Lingua Slovenica – Fontes pri Založbi ZRC ter članica Založniškega sveta Založbe ZRC.

Od aprila 2013 je predsednica Pravopisne komisije pri SAZU

Izbrane publikacije
  • DOBROVOLJC, Helena. Brand names between the rule of orthography and rule of law: to break the law or thwart language norms?. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres, 2013, str. 173–184.
  • DOBROVOLJC, Helena. Pravopisje na Slovenskem, (Zbirka Lingua Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 319 str., ilustr. ISBN 961-6500-52-X.
  • DOBROVOLJC, Helena, BIZJAK KONČAR, Aleksandra. Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnostiSlovenski jezik – Slovene linguistic studies, ISSN 1408-2616, 2013, 9, str. 111–126. 
  • DOBROVOLJC, Helena. Pisanje imen izdelkov in znamk. V: JAKOP, Nataša (ur.), et al. Pravopisna stikanja : razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 27–39. 
  • DOBROVOLJC, Helena. Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 93–99. 
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 1. 10. 1971 v Kranju.

Diplomirala iz slovenskega knjižnega jezika s književnostjo in stilistike na Oddelku za slovenski jezik in književnost na Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (l. 1995); kjer je nadaljevala s podiplomski študij in l. 2001 magistrirala z nalogo Pereča pravopisna vprašanja slovenskega knjižnega jezika od Škrabca do danes. Na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje je l. 2004 doktorirala z disertacijo Preverba slovenske teorije jezikovne naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu.

Od l. 1995 zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, od l. 2008 pa dopolnilno na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H352 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 

Ključne besede

pravopis • standardizacija • knjižni jezik • leksikografija • teorija jezikovne naravnosti