Vodja Dialektološke sekcije in namestnica predstojnika

Telefon:
01 470 62 21
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Njeno raziskovalno delo je osredotočeno na geolingvistiko slovenskega (SLA), slovanskih (OLA) in evropskih (ALE) jezikov ter dialektologijo slovenskega jezika s posebnim poudarkom na gorenjskem narečju (npr. govor Krope – strokovna monografija Govorica jih izdaja), koroškem ziljskem narečju (npr. govor Rateč – Rateški slovar) in prleškem narečju (npr. govor Juršincev) ter na raziskovanju narečne terminologije, zlasti izginjajočih strok (npr. kovaštvo) ter narečnem slovaropisju in narečnem imenoslovju; piše strokovne in znanstvene članke ter nastopa na znanstvenih srečanjih doma in v tujini – več o njenem delu na http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20161012130718-A3282019.html.

Je članica različnih domačih in mednarodnih znanstvenih in strokovnih združenj (npr. Mednarodnega društva za dialektologijo in geolingvistiko – International Society of Dialectologists and Geolinguists (SIDG) od 2003, Dialektološke komisije pri Mednarodnem slavističnem komiteju (MSK) od 2009, Evropske mreže za e-leksikografijo (COST ENeL) od 2015, Slavističnega društva Slovenije in Lektorskega društva Slovenije) ter vodja in/ali sodelavka več domačih in mednarodnih projektov (npr. Dialektološke in onomastične raziskave ob slovensko-hrvaški meji, Besedje iz pomenskega polja "človek" v slovenskih narečjih, geolingvistična predstavitev, Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev, Kulturni portal ledinskih in hišnih imen (FLU-LED) (www.ledinskaimena.si) in Kako se pri vas reče? (www.hisnaimena.si). Pod njenim vodstvom na ISJFR izhaja Slovenski lingvistični atlas (http://sla.zrc-sazu.si in www.fran.si), od leta 2004 je aktivna sodelavka Evropskega lingvističnega atlasa (ALE), od leta 2014 sodeluje pri Slovanskem lingvističnem atlasu (OLA).

Izbrane publikacije
  • ŠKOFIC, Jožica, GOSTENČNIK, Januška, HORVAT, Mojca, JAKOP, Tjaša (avtor, prevajalec povzetka), KENDA-JEŽ, Karmen, NARTNIK, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej, ZULJAN KUMAR, Danila, HAZLER, Vito, ŠKOFIC, Jožica (urednik), HORVAT, Mojca (urednik), KENDA-JEŽ, Karmen (urednik), ŠEKLI, Matej (urednik). Slovenski lingvistični atlas. 2, Kmetija, (Zbirka Fran). Elektronska objava. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016. ISBN 978-961-254-957-2. www.fran.si/203/sla-slovenski-lingvisticni-atlas-2/. [COBISS.SI-ID 286883328]
  • ŠKOFIC, Jožica. Pomme de terre, kartoška, potato, kartoffel, patata, patata : Carte 1. 96, QI: 340 : carte de motivations et onomasiologique : commentaire. V: ALINEI, Mario (ur.). Atlas linguarum Europae : (ALE). Assen: Van Gorcum, 1983-<1997>, vol. 1, fasc. 9, str. 193-245. [COBISS.SI-ID 39801645]
  • ŠKOFIC, Jožica. Zasnova vseslovenskega slovarja narečnih hišnih in ledinskih imen. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, letn. 24, št. 2, str. 293-306, ilustr. [COBISS.SI-ID 37764653]
  • ŠKOFIC, Jožica. Priprava interaktivnega Slovenskega lingvističnega atlasa. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 95-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 36793645]
  • ŠKOFIC, Jožica. Slovensko-nemški stik v govoru Sorice na Gorenjskem (po gradivu za SLA) = Slowenisch-deutscher Kontakt im Dialekt von Sorica (Zarz) in Oberkrain (nach dem Material für SLA). V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007, (Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, ISSN 1562-2878, Jg. 34-36 (2008-2010)). Wien: Praesens, [med 2010 in 2011], str. 389-399. [COBISS.SI-ID 33057581]
  • ŠKOFIC, Jožica. Fonološki opis govora Krope (SLA 202). Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 1997, št. 3, str. 175-189. [COBISS.SI-ID 6624557]
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojena 4. 3. 1964 na Ptuju.

Je slovenistka, diplomirala (1987),  magistrirala (1991) in doktorirala (1997) je na Oddelku za slovanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo s področja sociolingvistike je prejela Prešernovo nagrado za študente. Od leta 1988 je kot dialektologinja zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, od leta 2004 vodi njegovo Dialektološko sekcijo, od leta 2008 je namestnica predstojnika Inštituta, od leta 2014 je predsednica Znanstvenega sveta ISJFR (njegova članica pa od leta 2008), od leta 2016 je podpredsednica Znanstvenega sveta ZRC SAZU (njegova članica pa od leta 2012). Od leta 2010 ima naziv znanstvena svetnica. V dopolnilnem delovnem razmerju na UP FHŠ je od leta 2006, od leta 2013 ima naziv izredna profesorica za slovenski jezik. Doslej je poučevala različne jezikoslovne predmete oz. je (bila) njihova nosilka (Uvod v jezikoslovje, Slovenski jezik v družbi, Glasoslovje in oblikoslovje slovenskega jezika, Pomenoslovje slovenskega jezika z besedotvorjem, Zgodovina slovenskega jezika, Etimologija slovenskega jezika, Dialektologija slovenskega jezika, Specialna didaktika – dialektologija, Metodologija jezikoslovnega raziskovanja), bila je mentorica ali somentorica več diplomantkam in magistrantkam univerzitetnega in bolonjskega študija slovenistike ter mentorica ali somentorica več doktorantkam slovenistike na FF Univerze v Ljubljani, FHŠ Univerze na Primorskem in FF Univerze v Mariboru – dve njeni študentki na UP FHŠ sta dobili priznanje Slavističnega društva Slovenije za najboljše diplomsko oz. doktorsko delo.

Leta 1988 se je udeležila enomesečne poletne šole češkega jezika v Brnu na Češkoslovaškem, v letih 2009–2010 se je tri mesece strokovno izpopolnjevala na Inštitutu za hrvaški jezik in jezikoslovje v Zagrebu na Hrvaškem.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Nauk o narečjih H401 

Ključne besede

dialektologija • geolingvistika • narečna terminologija • narečno imenoslovje • gorenjsko narečje 

Priznanja in nagrade

Prešernova nagrada za študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 1988