Predstojnik

Telefon:
01 470 61 62
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se problemom slovenske, slovanske in indoevropske etimologije ter akcentologije in slovenskega diahronega imenoslovja. Od leta 1981 do 2007 je sodeloval pri nadaljevanju in dokončanju štirih knjig Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika, ki so izhajale v letih 1982, 1995, 2005 in 2007.

 Na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje ljubljanske Filozofske fakultete od leta 1993 predava predmet Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj, od leta 2000 pa še Uvod v etimološko metodo in študij virov.

 Med leti 1997 in 2011 je bil sourednik mednarodne revije Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

Izbrane publikacije
  1. SNOJ, Marko. Slovenski etimološki slovar. Tretja izdaja. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2016, 1051 str.
  2. SNOJ, Marko. Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Modrijan in Založba ZRC, Ljubljana, 2009, 608 str.
  3. SNOJ, Marko. Slovene Place Names with the Suffix -ina: Some Difficult Cases and Implications for South Slavic Onomastics. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 7 (2009), str. 45–59.
  4. BEZLAJ, France, SNOJ, Marko, FURLAN, Metka, KLEMENČIČ, Simona. Etimološki slovar slovenskega jezika. Tretja knjiga, P–S. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995,  XXVII + 355 str. Četrta knjiga, Š–Ž , Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2005, XVI + 494 str. Peta knjiga, Kazala. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2007, VIII + 771 str.
  5. SNOJ, Marko. Slovar jezika Janeza Svetokriškega I–II. SAZU in Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2006, XVIII + 711 + 710 str.
  6. SNOJ, Marko. Rückläufiges Wörterbuch der albanischen Sprache. Helmut Buske Verlag, Hamburg, 1994, XII + 482 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Rojen 19. 4. 1959 v Ljubljani.

Leta 1982 je na Oddelku za primerjalno jezikoslovje in staro orientalistiko ljubljanske Filozofske fakultete diplomiral iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in hetitologije.

Od leta 1983 je redno zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Leta 1984 je na Oddelku za primerjalno jezikoslovje in staro orientalistiko ljubljanske Filozofske fakultete magistriral z nalogo Problem i-jevske in u-jevske barve v refleksih  indoevropskih zlogotvornih sonantov n, m, r, l v baltoslovanskih jezikih.

Leta 1988 se je udeležil dvomesečnega tečaja nemškega jezika v Goethejevem inštitutu v Göttingenu.

Leta 1989 je na Oddelku za primerjalno jezikoslovje in staro orientalistiko ljubljanske Filozofske fakultete doktoriral z nalogo Praslovanski z iz indoevropskega s v luči novejših akcentoloških spoznanj.

Leta 1991 se je udeležil dvomesečnega tečaja nemškega jezika v Goethejevem inštitutu v Prienu ob Chiemskem jezeru.

V študijskem letu 1991/92 in v delu študijskega leta 1994/1995 se je kot Humboldtov štipendist izpopolnjeval na Oddelku za indoevropsko in splošno jezikoslovje Univerze v Regensburgu.

Od leta 1994 je dopolnilno zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Leksikologija H353 • Zgodovina jezika H355 • Imenoslovje H370 • Primerjalno jezikoslovje H380 

Ključne besede

etimologija • imenoslovje • naglasoslovje • slovaropisje • albanistika 

Priznanja in nagrade

Zlati znak ZRC SAZU za leto 1995 • Nagrajenec Škrabčeve ustanove za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja (2013)