Raziskovalka pri Novem slovarju slovenskega jezika

Telefon:
01 470 61 85
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se vprašanjem uporabnega jezikoslovja in sociolingvistike, predvsem raziskovanju vprašanj jezikovnega načrtovanja (status, korpus in jezikovno znanje), položaja slovenskega jezika na jezikovno stičnih območjih ter rabe slovenskega jezika v javnih govornih položajih.

V študijskem letu 2014/2015 na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predava predmet Poglavja iz slovnice ‒ slovarski vidik.

Od aprila 2010 je članica znanstvenega sveta Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Italiji, od septembra 2010 pa tudi predsednica Slovenskega kulturnega središča Planika Kanalska dolina v Italiji.

.

Izbrane publikacije
  1. 1.     GLIHA KOMAC, Nataša. Ljudska religioznost v Kanalski dolini: o umiti in v prt zaviti lobanji. Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana; Slovenski raziskovalni inštitut, Trst; Slovensko kulturno središče Planika, Ukve, 2014, 111 str.
  2. GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana; Slovenski raziskovalni inštitut, Trst; Slovensko kulturno središče Planika, Ukve, 2009, 336 str.
  3. KALIN GOLOB, Monika, GLIHA KOMAC, Nataša, LOGAR BERGINC, Nataša, GORŠEK MENCIN, Nataša. O slovenskem jeziku / On Slovene. Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo / European Parliament Office for Slovenia, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije / Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve / Governement  Office for the European Affairs of the Republic of Slovenia, 2007 (ponatis 2008), 54 str.
  4. GLIHA KOMAC, Nataša (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Ovčja vas in njena slovenska govorica: Raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 / Valbrunna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Slovensko kulturno središče Kanalska dolina, Ukve / Centro culturale sloveno Stella Alpina Val Canale, Ugovizza; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana / Instituto per la lingua slovena »Fran Ramovš« CRS ASSA, 2005, 230 str.
  5. GLIHA KOMAC, Nataša. Na meji, med jeziki in kulturami: širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana; Slovensko kulturno središče Planika, Slovenski raziskovalni inštitut, Kanalska dolina, 2002, 160 str.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Leta 1998 diplomira iz slovenskega jezika in sociologije na ljubljanski Filozofski fakulteti. Leta 2002 na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani magistrira z delom Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini, leta 2008 pa na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani uspešno zagovarja doktorsko disertacijo Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline.

V letih 1999–2005 je kot asistentka za uporabno jezikoslovje zaposlena na Oddelku za primerjalno in uporabno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, del delovnih obveznosti pa opravlja pri Slovenskem kulturnem središču Planika v Kanalski dolini v Italiji. Od oktobra 2005 do aprila 2006 dela kot asistentka na koprski slovenistiki Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od aprila 2006 do oktobra 2012 najprej kot asistentka, pozneje pa kot docentka za slovenski jezik deluje na Katedri za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od 1. oktobra 2011 je redno zaposlena v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Sodelovala je pri projektu Ohranjanje slovenščine pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem na Inštitutu za edukacijske, informacijske in matematične vede na Pedagoški fakulteti Koper Univerze na Primorskem (2005–2007). Leta 2013 se je priključila mednarodnemu raziskovalnemu projektu ZBORZBIRK – Kulturna dediščina med Alpami in Krasom. Je tudi koordinatorica sociolingvističnega dela raziskovalnega projekta Izbrani vidiki jezikovne situacije RS v vlogi presoje učinkovitosti njene veljavne zakonske ureditve, ki ga je naročilo Ministrstvo za kulturo RS.

Leta 2008 je bila na enomesečnem terenskem delu v okviru Univerze v Manitobi v Winnipegu v Kanadi, kjer je raziskovala jezikovne rabe tamkajšnje slovenske jezikovne skupnosti.

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je sodelovala pri izdaji Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (2012), kjer je bila zadolžena za stilno-zvrstno označevanje, pozneje pa pri pripravi druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (2014).

Septembra 2013 je bila imenovana v Delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za izobraževanje pri Ministrstvu za kulturo RS in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS kot odgovorna za področje izseljenstva in zamejstva.

Raziskovalna področja

Jezikoslovje H350 • Fonetika in fonologija H351 • Leksikologija H353 • Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika H360 • Narodopisje H400 

Ključne besede

uporabno jezikoslovje • sociolingvistika • jezikovno načrtovanje • jezikovna znanja in rabe • slovenski jezik v stiku 

Priznanja in nagrade

1. nagrada na VII. nagradnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela na področju Slovencev v zamejstvu in po svetu pri Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (2009)